Menu
0
Klanten beoordelen ons met een 9,3!
Installatie bij u thuis
Laagste prijsgarantie
Bekend van TV

Leveringsvoorwaarden

Tevreden klanten, dat is waar wij het voor doen. Kleine lettertjes en dichttimmerde contracten is dan ook niet de manier waarop wij zaken willen doen. Dat gezegd hebbende, we zijn verplicht om leveringsvoorwaarden op te stellen, u wilt tenslotte weten waar u aan toe bent en hoe zaken zoals garantie geregeld zijn. Dit hebben we vastgelegd en gegroepeerd in de onderstaande leveringsvoorwaarden. 

1. Algemeen

1.1 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de genoemde prijzen. EBIKE-KIT is gerechtigd een verkoopsovereenkomst te verbreken als niet voldaan wordt aan de genoemde voorwaarden.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoopsovereenkomst tussen EBIKE-KIT en de klant, alleen als uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken gelden andere afspraken.

1.3 Eventuele randvoorwaarden gesteld door de klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen door EBIKE-KIT.

1.4 EBIKE-KIT heeft het recht deze Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. De klant is aan deze gewijzigde algemene voorwaarden gebonden, tenzij hij de overeenkomst, waarvan zij deel uitmaken, schriftelijk, per e-mail of op andere door EBIKE-KIT aangegeven wijze heeft opgezegd per de datum waarop de wijzigingen van kracht worden.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. EBIKE-KIT en klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Voor het sluiten van een verkoopovereenkomst met EBIKE-KIT dient klant de stappen van het formulier te doorlopen. De klant dient na invulling nogmaals zijn gegevens te controleren alvorens door te gaan naar de volgende stap.

2.2 Neem kennis van de algemene voorwaarden, bij bestellen neemt u automatisch deel aan de overeenkomst.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand nadat EBIKE-KIT het door of namens klant correct en volledig ingevulde bestelformulier ontvangt én EBIKE-KIT de desbetreffende bestelling voor akkoord bevestigd heeft. Naast het versturen van de overeenkomst aan de klant archiveert EBIKE-KIT elke overeenkomst in haar eigen administratiesysteem.

2.4 De klant is verplicht EBIKE-KIT te voorzien van correcte naam, adres, woonplaats. Wijzigingen in deze gegevens dient klant zo spoedig mogelijk aan EBIKE-KIT mede te delen.

2.5 EBIKE-KIT heeft het recht een klant te weigeren. Betreffende de reden van de weigering is EBIKE-KIT niet verplicht een verklaring te geven.

3. Levering

3.1 De door EBIKE-KIT opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief, ze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. EBIKE-KIT is niet gebonden aan (levering)termijnen, die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden.

3.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

3.3 Wanneer de klant aan EBIKE-KIT schriftelijk opgave doet van een adres, is EBIKE-KIT gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij klant aan EBIKE-KIT schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

3.4 Eigendom van geleverde producten gaat pas over indien al wat u op grond van de overeenkomst aan EBIKE-KIT verschuldigd bent heeft voldaan.

3.5 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de klant over. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of van een door klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

4. Verplichtingen van de klant

4.1 De klant is verantwoordelijk om de gegevens die hij of zij doorgeeft aan EBIKE-KIT grondig te controleren op juistheid of compleetheid. Op EBIKE-KIT rust geen enkele verantwoordelijkheid om deze gegevens te controleren op juistheid of compleetheid.

4.2 De klant zal EBIKE-KIT vrijwaren voor alle kosten en schade die voortvloeit uit het feit dat klant in strijd met Artikel 4.1 handelt.

5. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

5.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient klant EBIKE-KIT daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.2 Indien is aangetoond dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft EBIKE-KIT de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

5.3 Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan EBIKE-KIT bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.4 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan EBIKE-KIT retourneren, conform de door EBIKE-KIT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.5 Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht (met of zonder reden) is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan EBIKE-KIT. Het kenbaar maken dient de klant te doen middels het modelformulier. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. EBIKE-KIT dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 

5.6 Indien de klant na afloop van de eerdergenoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan EBIKE-KIT heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Bij levering van diensten:

5.7 Bij levering van diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

5.8 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de klant zich richten naar de door EBIKE-KIT bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

5.9 Bij producten die u via deze webwinkel koopt die volgens de door u ingevoerde specificatie op maat worden gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. Voorbeelden hiervan zijn een motor die in uw wiel is ingespaakt of een ombouwset die op uw fiets door ons geïnstalleerd is.

5.10 Voor zover van toepassing zal EBIKE-KIT garanties van producenten doorleveren aan de klant.

5.1 Kosten in geval van herroeping

5.1.1 Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5.1.2 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal EBIKE-KIT dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de klant is gebruikt tenzij de klant nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

5.1.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de klant zelf is de klant aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

5.1.4 De klant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door EBIKE-KIT niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

6. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en EBIKE-KIT dan wel tussen EBIKE-KIT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en EBIKE-KIT, is EBIKE-KIT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door EBIKE-KIT.

7. Vergoeding en betalingen

7.1 Alle genoemde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vergoedingen verschuldigd door klant aan EBIKE-KIT en mogelijke betalingswijzen daarvan staan vermeld op de site. De betalingsverplichting gaat in op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

7.2 EBIKE-KIT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar tarieven te wijzigen. Vanaf het moment dat de tariefswijzigingen op de website zijn vermeld zal klant bij het plaatsen van nieuwe bestellingen aan de gewijzigde tarieven gebonden zijn.

7.3 De klant geeft hierbij toestemming voor alle handelingen die nodig zijn om betaling plaats te laten vinden volgens de betalingswijze die door klant verkozen is.

7.4 Indien klant niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is EBIKE-KIT niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft EBIKE-KIT ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat EBIKE-KIT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet naar behoren of niet-tijdige levering van toeleveranciers.

9. Aansprakelijkheid en garantie

9.1 EBIKE-KIT is verantwoordelijk voor een goede en juiste levering van de ombouwkit en eventueel ook o.v.v. de klant voor het installeren van de conversiekit. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient klant binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, EBIKE-KIT in kennis te stellen. Consument klants komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 - 7 BW zijn opgenomen.

9.2 EBIKE-KIT is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen. Een door EBIKE-KIT gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van EBIKE-KIT in voor eventueel geleden schade door de eigenaar of door derden. De aansprakelijkheid van EBIKE-KIT strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van EBIKE-KIT voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voor zover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

9.3 Indien EBIKE-KIT om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 De klant is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de EBIKE-KIT tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voor zover: a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de EBIKE-KIT strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de klant; b. voormelde schade is ontstaan doordat de klant niet conform de door de EBIKE-KIT gegeven instructies en/of adviezen, onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld.

9.5 EBIKE-KIT verstrekt een garantie van twee jaar vanaf de datum van aflevering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of vermeldt.

9.6 De garantie vervalt indien:

  • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
  • Het niet naleven van voorgeschreven gebruik-, onderhoud- en/of veiligheidsvoorschriften;
  • Indien er reparaties, veranderingen of het product of onderdeel geopend is geweest, zonder dat EBIKE-KIT hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven;
  • Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Indien het geleverde naar het oordeel van EBIKE-KIT onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
  • Schade is ontstaan door van buiten het geleverde komende oorzaken, zoals verkeersongeval, valpartij of waterschade, die niet te wijten is aan een constructiefout van het product;
  • Het product gebruikt is blijven worden, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert;
  • Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.7 Op demonstratie- en/of refurbished artikelen kan een beperkte garantie van toepassing zijn.

9.8 Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant. EBIKE-KIT streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de klant niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

9.9 Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de klant niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de klant deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan EBIKE-KIT.

10. Klachtenregeling

10.1 EBIKE-KIT beschikt over een voldoende bekendgemaakt klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij EBIKE-KIT, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

10.3 Bij EBIKE-KIT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen door ons geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

10.5 Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot onze eigen klantenservice. EBIKE-KIT is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel EBIKE-KIT als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

10.6 Een klacht schort de verplichtingen van EBIKE-KIT niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

10.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door EBIKE-KIT, zullen wij naar onze keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1 EBIKE-KIT is gerechtigd met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen indien de klant een of meerdere verplichtingen, waaronder de betalingsverplichting niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.

11.2 Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hetzij het faillissement van klant is aangevraagd, dan wel klant in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, hetzij klant onder curatele of onder bewind is gesteld.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

13. Identiteit van de ondernemer

EBIKE-KIT BV
Afrikalaan 17-a
5232 BD 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-760068
E-mail [email protected]
KvK-nummer: 75261413

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Abonneer

Account aanmaken

Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.

Registreren

Recent toegevoegd

U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Totaal incl. btw:€0,00

Taal & Valuta